[24.01.20]Bimi Live Galley #02 -詣-

@Warp Shinjuku